flagi

Naszym celem jako przewoźnika kolejowego, w związku z wykonywaną działalnością jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Pragniemy świadczyć usługi spełniające wymagania i oczekiwania klientów. Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z rozporządzeniem MT z dnia 19 marca 2007r. W sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 60, poz. 407, z póź. zm.), gwarantujemy nie tylko wysoką jakość świadczonych usług, wysoko wykwalifikowaną kadrę, ale przede wszystkim akceptowalny poziom bezpieczeństwa realizowanych przez Nas usług.

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania dziś i w przyszłości z korzyścią dla Nas, Naszych klientów oraz uczestników systemu kolejowego. Na każdym pracowniku Naszej firmy bez względu na rodzaj, charakter i miejsce pracy ciąży obowiązek pełnej znajomości i zrozumienia priorytetów bezpieczeństwa.

 Poprzez wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem pragniemy zapewnić:

 • Najwyższe bezpieczeństwo świadczonych przez Nas usług bez rezygnacji z jakości,
 • Bezpieczeństwo uczestników systemu kolejowego (innych przewoźników, zarządców infrastruktury, dostawców, użytkowników bocznic kolejowych),
 • Współpracę z innymi przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej w ramach realizacji wspólnych celów bezpieczeństwa,
 • Zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa,
 • Bezpieczną pracę naszym pracownikom i współpracownikom,
 • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • Stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie,
 • Stałą identyfikację i minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka,
 • Uszczegółowienie planów postępowania na wypadek zagrożenia/zdarzenia w celu ograniczenia jego skutków,
 • Zwiększanie bezpieczeństwa pracowników poprzez udział w szkoleniach podnoszących poziom ich świadomości,
 • Szczególny nadzór nad badaniami okresowymi osób bezpośrednio związanych z procesem przewozu kolejowego.

Tak zdefiniowaną i rozumianą politykę bezpieczeństwa wraz z cała załogą zobowiązujemy się realizować poprzez stałe aktualizowanie jej treści, umieszczenie jej w miejscu ogólnie dostępnym oraz ciągłe doskonalienie całego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.